1. นิยาม

“ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์
“เรา” หมายถึง ผู้ให้บริการเว็บไซต์
“เว็บไซต์” หมายถึง babymengshop.com

 

2. รายละเอียดทั่วไป

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อการชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ดังนั้น เมื่อท่านได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ เราจะถือว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ท่าน”) ตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด โดยท่านรับทราบและตกลงว่า เราอาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าเว็บไซต์นี้ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับเงื่อนไขและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

อนึ่ง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การสมัครสมาชิก การใช้สินค้าและบริการ การเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนแอปพลิเคชัน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราในเว็บไซต์นี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่เราจะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต

3. ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่เราเก็บรวบรวม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ประกอบไปด้วย:

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง: เราจะรวบรวมข้อมูลที่ท่านส่งให้กับเรา เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก และข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ข้อมูลการทำแบบสำรวจ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) หรือข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับเราหรือทีมงานของเรา หรือข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทุกชนิดที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครสมาชิก อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต (ถ้ามี) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน ความสนใจ และความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านเว็บไซต์ (ถ้ามี) เพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชี

ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน: เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

4. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานผ่านระบบ และเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น เรารวบรวมข้อมูลว่าท่านใช้งานเว็บไซต์เราในลักษณะใด ท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา และใช้เวลาในหน้านั้น ๆ นานเท่าใด และนำข้อมูลดังกล่าวไปทำการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินรูปแบบและลักษณะการใช้งาน รวมถึงดัดแปลงหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่างๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่าน อนึ่ง เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้จัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) ของเรา

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อท่าน ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราตามที่จำเป็น ทั้งนี้ การที่ท่านติดต่อสื่อสารกับเราหรือทีมงานของเราถือว่าท่านรับทราบและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารกับเราอาจมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวหรือการเตือนเพิ่มเติม

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการให้บริการตามเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบและยินยอมว่า เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือพันธมิตรซึ่งทำงานร่วมกับเรา หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น บุคคลที่เราได้ว่าจ้างให้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการและการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์และเครือข่ายที่ให้บริการโดยตลาดหลักทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของเรา โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว เราจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่เราได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลท่าน รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ของเรา ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

6. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

7. การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และตั้งค่าการใช้งานของท่านให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่าน อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่เสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรือไม่ปฏิบัติตามในกรณีที่สิ่งที่ท่านนำเข้าสู่ระบบนั้นไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใด ๆ

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงได้รับการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของเราเพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบภายหลังโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ หรือในกรณีที่เกิดจากการการกระทำใด ๆ ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายของบุคคลหรือซอฟต์แวร์อื่น

8. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน โดยเราไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

9. การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้